Areál v provozu
Areál
mimo provoz
Počasí
Aktuálně 16 °C
jasno
Výška sněhu
Výška sněhu
0 cm
11. 07. 2023

Výběrové řízení na pronájem areálu Kempaland

Výběrové řízení – obálková metoda – na pronájem lyžařského areálu Kempaland za účelem provozování sjezdovky

Obec Bukovec

ve smyslu ustanovení § 39 zák.č. 128/2000 Sb. - o obcích

zveřejňuje Záměr pronajmout majetek obce.


Nabídka majetku určeného k pronájmu, který tvoří lyžařský areál Kempaland, je blíže specifikována v příloze č. 1 – Záměr obce Bukovec pronajmout majetek obce

Lyžařský areál Kempaland se nachází na samotném východu České republiky v obci Bukovec s hlavní sjezdovkou o délce 600 m, která je osvětlená. Sjezdovka i další trasy jsou vhodné pro začátečníky, děti, ale také pokročilé a náročnější lyžaře. Přepravu lyžařů na svazích zajišťuje vlek Poma, lanový vlek a dětský přepravní pás. Součástí areálu je bezplatné parkoviště. Areál je udržovaný, výborně dostupný (bez nutnosti použití sněhových řetězů) a napojený na potřebnou infrastrukturu. V areálu působí lyžařská škola Malina Ski School provozována OSVČ.

Výběrovým řízením obálkovou metodou se rozumí postup, kdy zájemci o pronájem uvedených nemovitostí a movitého majetku činí své nabídky vyhlašovateli výběrového řízení písemnou nabídkou v zalepené obálce, kteroužto musí podat prostřednictvím podatelny vyhlašovatele, nebo prostřednictvím osoby oprávněné k provozování poštovních služeb, a to tak, aby tato nabídka byla doručena vyhlašovateli nejpozději do 12:00 hodin posledního dne zveřejnění tohoto oznámení, tj. do 31. 7. 2023 (12:00 hodin), kdy účelem výběrového řízení je výběr nájemce k uzavření nájemní smlouvy na pronájem lyžařského areálu Kempaland za účelem provozování sjezdovky.

Předpokládaná doba začátku nájmu je 1. 9. 2023. Nájem lze sjednat na dobu určitou nebo neurčitou. Obec Bukovec připouští pronájem výše uvedeného majetku jako celku i jednotlivě. Na uzavření nájemní smlouvy není právní nárok a uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek.

Den a místo konání otevření obálek:

Obálky budou otevřeny na zasedání obecního Zastupitelstva.

Průběh výběrového řízení:

Účastníky výběrového řízení mohou být pouze osoby, které řádně a včas podaly závaznou nabídku v rámci výběrového řízení, která obsahuje všechny vyhlašovatelem výběrového řízení předepsané náležitosti:

Nabídky budou posuzovány podle výše nabídnutého měsíčního nájemného za celý předmět nájmu bez DPH a bez nákladů spojených s užíváním, musí být podána přes podatelnu Obce Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec. Obálka s nabídkou musí být zalepena a označena:

„Výběrové řízení – obálková metoda – pronájem areálu Kempaland za účelem provozování sjezdovky NEOTEVÍRAT NABÍDKA".

Nabídka, která nebude správně adresována a označena, bude komisí vyřazena.


Obec Bukovec si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem.

Sdělení dalších podmínek

Zastupitelé obce Bukovec projednají výsledky výběrového řízení nejpozději do třiceti dnů ode dne otevření obálek a schválí vítěze výběrového řízení nebo výsledky výběrového řízení zruší.

Smlouva o nájmu

Vítěz výběrového řízení je povinen uzavřít smlouvu o nájmu jako nájemce, s Obcí Bukovec, jako pronajímatelem nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení usnesení Zastupitelstva obce Bukovec, kterým bylo rozhodnuto, že s vítězem výběrového řízení bude uzavřena nájemní smlouva. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou od data uzavření smlouvy o nájmu.

Obec Bukovec si vyhrazuje právo do smlouvy zapracovat podmínky výpovědi, odstoupení od smlouvy a smluvní pokuty. Dále si Obec Bukovec vyhrazuje právo do smlouvy zapracovat další podmínky k zajištění veřejného zájmu.

Kontaktní osoba:

Andrea Ligocká, jednatelka Technických služeb Bukovec, s.r.o.

Telefon: 603 921 218, e-mail: ligocka@bukovec.cz

Výběrové řízení bude probíhat pouze a výlučně v českém jazyce, a proto jakákoli podání či jednání v rámci výběrového řízení či s výběrovým řízením související mohou být provedena pouze v českém jazyce.

Obec Bukovec si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to až do okamžiku uzavření smlouvy.

Nedílnou součást tohoto výběrového řízení tvoří jako přílohy:

Příloha č. 1: viz odkaz Záměr obce Bukovec pronajmout majetek obce

Příloha č. 2: viz odkaz Snímek z pozemkové mapy s vyznačením předmětu nájmu, tj. pozemků p.č. 1424/6 a p.č. 1424/9 u nichž se jedná jen o část z celkové výměry

Zveřejněno po dobu 28 dnů: od 3. 7. 2023 do 31. 7. 2023.

V Bukovci, dne: 3. 7. 2023

Monika Czepczorová, starostka obce
Malina school
Bile stopy
Moravskoslezsky kraj
Tešínksé slezsko
Pod kympom
Hotel Kempa
Bukovec
MAS Jablunkovsko